Tin tức & Sự kiện

Thứ Ba, 31/05/2016 16:43 

CÔNG BỐ THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG NĂM 2015 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƯ CHỢ LỚN (CHOLIMEX)

Căn cứ Quyết định số 36/2014/QĐ-TTg ngày 18 tháng 6 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế công bố thông tin hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex);

Căn cứ Quyết định số 112/QĐ-CHOLIMEX-TGĐ ngày 4 tháng 9 năm 2014 của Tổng Giám đốc Công ty Cholimex về ban hành Quy định công bố thông tin hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex),

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex) công bố thông tin tình hình hoạt động năm 2015 của Công ty gồm :

  1. Bảng cân đối kế toán hợp nhất năm 2015 (Download)
  2. Báo cáo kết quả họat động kinh doanh hợp nhất năm 2015 (Download)
  3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất năm 2015 (Download)
  4. Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 (Download)
  5. Báo cáo kiểm toán độc lập hợp nhất năm 2015 (Download)
  6. Bảng cân đối kế toán Công ty mẹ năm 2015 (Download)
  7. Báo cáo kết quả họat động kinh doanh Công ty mẹ năm 2015 (Download)
  8. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Công ty mẹ năm 2015 (Download)
  9. Tiền lương, thưởng của doanh nghiệp năm 2015 (Download)

 

admin