Sunday, 22/09/2013 00:00

Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cholimex

Địa chỉ: 23-25 An Điềm, Phường 10, Q.5, TP.HCM

Tel: 84.8 62962045            Fax: 84.8 3855 0648

Email: cholimexjsc@hcm.fpt.vn

Website: www.cholimexic.com

Cholimex